NOTA INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in cazul incheierii contractului de inchiriere loc de parcare publica de resedinta a precum și în cazul aplicării prevederilor legale în exercitarea atribuțiilor Administrației Domeniului Public (legi, norme, hotărâri, dispoziții etc.), (denumita in continuare “Nota de informare”),  emisa de:

Administratia Domeniului Public Sector 1 cu sediul in Bulevardul Poligrafiei nr. 4, in calitate de Operator date cu caracter personal, denumita in continuare “Operatorul” sau “ADPS1”,

 

Avand in vedere faptul ca:

 1. In vederea incheierii unui contract de inchiriere loc de parcare publica de resedinta solicitantul initiaza demersurile necesare;
 2. Pentru a determina eligibilitatea solicitantului, in conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 modificata de H.C.G.M.B. nr. 61/2009, Operatorul este nevoit sa analizeze documente, precum: copie carte de identitate; copii documente de identificare vehicul, etc.;

Prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date care impun condițiile de prelucrare legală a datelor, respectiv:

(a) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

(b) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

(c) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

(d) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

(e) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 1. Prevederile Politicii de confidentialitate utilizare pagina web disponibila la https://adp-sector1.ro/politica-de-confidentialitate/.

ADPS1 doreste sa stabileasca drepturile si obligatiile potentialilor parteneri contractuali, in conformitate cu cele amintite mai sus.

 

 1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de :

 1. (i) necesitatea indeplinirii obligatiilor de selectie ADPS1 pentru alocarea – in regim de inchiriere – a locurilor de parcare publica de resedinta  (ii) incheierea contractului de inchiriere a locurilor de parcare publica de resedinta (iii) comunicarea facturilor, notificarilor, cererilor, contractului de inchiriere a locurilor de parcare publica de resedinta.
 2. necesitatea îndeplinirii unor sarcini efectuate în interes public sau în cadrul exercitării unei funcţii publice atribuite operatorului. Limitările legate de scop, perioadele de stocare, operaţiunile şi procedurile de prelucrare, inclusiv măsurile de asigurare a unei prelucrări legale şi echitabile cum sunt cele pentru situaţii concrete de prelucrare astfel cum sunt prevăzute în Dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern și care urmăresc un obiectiv de interes public sunt proporţionale cu obiectivul legitim urmărit.

 

 1. Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in temeiul executarii unui contract, in conformitate cu art. 6 alin. (1), lit. b), c),d), e), f) din Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 1. Categorii de date supuse prelucrarii

Datele care urmeaza a fi prelucrate de catre ADPS1 in scopurile mentionate sunt urmatoarele: nume, prenume, serie si numar act de identitate, CNP, adresa postala, adresa de e-mail, numar de telefon, informatii legate de proprietarul autovehiculului inscrise in documentele de identificare ale autovehiculului.

Oricare prelucrare suplimentara sau in alt scop va face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre parti.

 

 1. Valabilitate

Datele personale vor fi stocate pe perioada necesara pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.

 

 1. Accesibilitatea pentru prelucrarea datelor

Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, ADPS1 va lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza prin:

 1. impiedicarea persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 2. prevenirea utilizarii fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 3. asigurarea ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;
 4. asigurarea ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
 5. asigurarea ca pot verifica si stabili de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;
 6. asigurarea ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala.

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) – (General Data Protection Regulation – GDPR), beneficiaţi de dreptul de acces, de rectificare a datelor, dreptul de fi uitat, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opoziţie şi la procesul decizional individual automatizat, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de  formula plangere.

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, însă fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate în temeiul legal susmenționat, și numai după ce termenele legale pentru arhivarea documentelor ce conțin datele dumneavoastră personale au expirat.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, puteți înainta o cerere către ADP Sector 1 în care să indicați datele de identificare în preambul, în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere puteți arăta dacă doriți ca informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresă. ADP Sector 1 este obligat să vă comunice măsurile luate sau care sunt limitele legale cu privire la posibilitatea aplicării solicitărilor dumneavoastră, cu respectarea eventualei opţiuni de comunicare formulată de dumneavoastră.

Dacă unele din datele despre  dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Menționam că vom stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară realizării scopurilor concrete urmărite și precizate mai sus, precum și pe durata termenelor legale privind păstrarea acestora, în condiţiile asigurării unor măsuri corespunzătoare de protejare, în conformitate cu prevederile legale.

După trecerea termenului legal de păstrare a datelor/documentelor care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica prevederile legale în materia arhivării corespunzator fiecărui tip de dată/document, iar dupa trecerea acestui termen datele dumneavoastra personale vor fi sterse/distruse.

 

 1. Drepturile solicitantilor
„Dreptul de acces la date” Solicitantii au dreptul sa solicite o confirmare a prelucrarii datelor personale, si in caz afirmativ, acces la datele respective si la anumite informatii legate de acestea;
„Dreptul la rectificare” Solicitantii au dreptul sa solicite rectificarea datelelor inexacte sau completarea acestora oricand;
„Dreptul la restrictionarea prelucrarii” Solicitantii au dreptul sa solicite restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesta exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
„Dreptul la portabilitatea datelor” Solicitantii au dreptul sa solicite primirea, in anumite conditii, a dateleor personale pe care le-au furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau pot solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
„Dreptul de a depune plangere” Solicitantii au dreptul de a depune o plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
„Dreptul la opozitie” Solicitantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor in anumite cazuri, inclusiv crearii de profiluri (marketing direct, cercetare stiintifica, istorica sau statistica, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul).

 

Pentru mai multe detalii, precum si pentru orice alte nelamuriri sau intrebari legate de activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal, solicitantii pot contacta Operatorul la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@adp-sector1.ro sau numar de telefon 031.9440.                 

 

×